ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

работна верзија на докторската дисертација на кандидатот Бардхиљ Љимани 

МЕНТОР:   Д-р Стефче Пресилски, (presilskistevo@yahoo.com)

Редовен професор во пензија на Факултет за биотехнички науки,

                     Универзитет Св. Климент Охридски – Битола

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА:                                              

–          Д-р Соња Србиновска (ssrbinovska@yahoo.com)

Редовен професор на Факултет за земјоделски науки и храна

Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје

–          Д-р Џулијана Томовска (dzulitomovska@yahoo.com)

Редовен професор на Факултет за биотехнички науки,

Универзитет Св. Климент Охридски – Битола

–          Д-р Гордана Димитровска (gordanadimit@yahoo.com)

Вонреден професор на Факултет за биотехнички науки,

Универзитет Св. Климент Охридски – Битола

–          Д-р Дијана Блажековиќ – Димовска (dijanablazekovic@yahoo.com)

Вонреден професор на Факултет за биотехнички науки,

Универзитет Св. Климент Охридски – Битола

Докторска дисертација:Влијание на расата и начинот на исхрана врз квалитетот на јагнешкото месо во Косово од кандидатот м-р Џелал Лума

 
Членови на комисија
 
проф.д-р Митре Стојановски – mitre.stojanovski@yahoo.com
проф.д-р Хајрип Mеxмети    –    hajrip.mehmeti@uni-pri.edu
Проф.д-р Елена Јошевска  –   elena.josevska@uklo.edu.mk
проф.д-р Љупче Кочоски    –   ljupce.kocoski@uklo.edu.mk
проф.д-р Џулијана Томовска – dzulitomovska@yahoo.com
 

МЕНТОР:

Д-р Трајче Дојчиновски

tdojcinovski@gmail.com

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА:

Д-рЉупче Кочоски

ljupce.kocoski@uklo.edu.mk

Д-р Методија Трајчев

metot@zf.ukim.edu.mk

Д-р Гордана Димитровска

gordana.dimitrovska@uklo.edu.mk

Д-р Николче Јанкуловски

olce.jankulovski@uklo.edu.mk

 
Кандидат: M-р Зоран Бардакоски;
 
Членови на комисја:
проф. д-р Стефче Пресилски- ментор;  presilskistevo@yahoo.com;
Академик д-р Марија Балтаджиева-член; lb_lact@mail.bg;
вон. проф. д-р Гордана Димитровска-член; gordanadimit@yahoo.com;
проф. д-р Љупче Кочоски-член;  ljupce.kocoski@uklo.edu.mk
проф. д-р Џулијана Томовска-член;  dzulitomovska@yahoo.com;
 
Кандидат: м-р Борче Макаријоски;