ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

Магистерски труд – Моника Карабелеска

Комисија во состав:

Ментор: Проф.д-р Џулијана Томовска – dzulijana.tomovska@uklo.edu.mk

Член: Доц.д-р Борче Макаријоски – borce.makarijoski@uklo.edu.mk

Член: Доц.д-р Билјана Трајковска – biljana.tajkovska@uklo.edu.mk

Финална ВЕРЗИЈА НА МАГИСТЕРСКИОТ ТРУД НА КАНДИДАТОТ Иван БАЛОСКИ

МЕНТОР: ПРОФ.Д-Р ВАНГЕЛИЦА ЈОВАНОВСКА – VANGELICA.JOVANOVSKA@UKLO.EDU.MK

ЧЛЕНОВИ:

ПРОФ.Д-Р ГОРДАНА ДИМИТРОВСКА – GORDANA.DIMITORVSKA@UKLO.EDU.MK

ПРОФ.Д-Р ЕЛЕНА ЈОШЕВСКА – ELENA.JOSEVSKA@UKLO.EDU.MK

магистерски труд – Моника карабелеска

Комисија во состав:

Ментор: Проф.д-р Џулијана Томовска – dzulijana.tomovska@uklo.edu.mk

Член: Доц.д-р Борче Макаријоски – borce.makarijoski@uklo.edu.mk

Член: Доц.д-р Билјана Трајковска – biljana.tajkovska@uklo.edu.mk

С О О П Ш Т Е Н И Е

На ден 25.10.2019 година (петок) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Факултетот за биотехнички науки – Битола, кандидатот Александра Гроздановска, јавно ќе го брани магистерскиот труд под наслов: „Квалитетот на овчото млеко како суровина во млечната индустрија во пелагонискиот регион”.

                                                                                          Деканатска управа

                                                     на Факултет за биотехнички     науки – Битола

17.10.2019 г.

Битола

Магистерски труд -Александра Гроздановска – Финална верзија

Комисија во состав:

Проф.д-р Гордана Димитровска – ментор – gordana.dimitrovska@uklo.edu.mk

Проф.д-р Љупче Кочоски – член – ljupce.kocoski@uklo.edu.mk

Проф.д-р Весна Карапетковска – Христова – член – vesna.karapetkovska@uklo.edu.mk

С О О П Ш Т Е Н И Е

На ден 25.10.2019 година (петок) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Факултетот за биотехнички науки – Битола, кандидатот Александра Гроздановска, јавно ќе го брани магистерскиот труд под наслов: „Квалитетот на овчото млеко како суровина во млечната индустрија во пелагонискиот регион”.

                                                                                          Деканатска управа

                                                     на Факултет за биотехнички     науки – Битола

17.10.2019 г.

Битола

Магистерски труд – Марија Ѓоргиевска – работна верзија

Комисија во состав:

Проф.д-р Гордана Димитровска – ментор – gordana.dimitrovska@uklo.edu.mk

Проф.д-р Стевче Пресилски – член – stevce.presilski@uklo.edu.mk

Проф.д-р Љупче Кочоски – член – ljupce.kocoski@uklo.edu.mk

С О О П Ш Т Е Н И Е

На ден 25.10.2019 година (петок) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Факултетот за биотехнички науки – Битола, кандидатот Александра Гроздановска, јавно ќе го брани магистерскиот труд под наслов: „Квалитетот на овчото млеко како суровина во млечната индустрија во пелагонискиот регион”.

                                                                                          Деканатска управа

                                                     на Факултет за биотехнички     науки – Битола

17.10.2019 г.

Битола

Магистерски труд -Александра Гроздановска – Финална верзија

Комисија во состав:

Проф.д-р Гордана Димитровска – ментор – gordana.dimitrovska@uklo.edu.mk

Проф.д-р Љупче Кочоски – член – ljupce.kocoski@uklo.edu.mk

Проф.д-р Весна Карапетковска – Христова – член – vesna.karapetkovska@uklo.edu.mk

Магистерски труд – Марија Ѓоргиевска – работна верзија

Комисија во состав:

Проф.д-р Гордана Димитровска – ментор – gordana.dimitrovska@uklo.edu.mk

Проф.д-р Стевче Пресилски – член – stevce.presilski@uklo.edu.mk

Проф.д-р Љупче Кочоски – член – ljupce.kocoski@uklo.edu.mk