Резултати

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА АГРОПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ (01.06.2021)

Ред. Бр.

Број на индекс

Освоено поени

Оценка

1.      

2226/ТАП

42

6 (шест)

2.     

2298/АМ

8

5 (пет)

3.  

2248/АМ

28/ II колоквиум

5 (пет)

 Напомена: Студенти кои освоиле минимум 41 поен успешно го положиле првиот колоквиум. Оценката е формирана врз основа на вкупниот број поени освоени во текот на семестарот.

                                 Проф. д-р Љупче Кочоски

Резултати од поправен колоквиум 1 по предметот Микроструктурни анализи на храната

Бр. Индекс    Освоено поени

2154/КБХ          56

Резултати од поправен колоквиум 1 по предметот Законска легислатива за квалитет и безбедност на храна

Бр. Индекс    Освоено поени

1965/КБХ          64

Менаџмент на квалитетот

Инд.бр.

2244 – 7 (седум)

975 – 6 (шест)

2049 – 6 (шест)

2151 -7 (седум)

Сметководство во агробизнис

инд.бр.

2002 – 6 (шест)

Менаџмент во агропрехранбената индустрија

Инд.бр. 

2174 – 6 (шест)

2290- 6 (шест)

2289 – 6 (шест)

Финансиски менаџмент

Инд.бр.

1917 – 6 (шест)

975 – 6 (шест)

Менаџмент на земјоделски стопанства и рурален развој

2173 – 6 (шест)

2245 – 6 (шест)

Претприемништво и бизнис

2248 – 6 (шест)

2274- 6 (шест)

РЕЗУЛТАТИ

ИСПИТ

ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО И ИСХРАНА НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

ДАТУМ: 24.09.2019

Ред.

бр.

Бр. на инд.

Бодови

1

2243

58

2

2157

52

3

2250

51

4

2106

58

5

2231

53

   

Предметен наставник

Доц. д-р  Весна К. Христова

 
 
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Студентите кои што преку колоквуми го положија испитот по предметот Биологија, за евиденција на оценката во индекс да се јават на 07.02.2020 (петок) во 09:00 часот.

 

СООПШТЕНИЕ

Резултати од испитот по МАШИНИ И ОПРЕМА ЗА ПРЕРАБОТКА НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИПАП одржан на 16.09.2019 год.

Испитот го ПОЛОЖИ:

ред.број.

бр. на индекс

оцена

1.

1991

6(шест)

02.07.2019                                                      Проф.д-р Вангелица Јовановска

РЕЗУЛТАТИ

ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА – 2019

  1. Усен испит по предметот БИОХЕМИЈА – одржан на 06.2019 година

ПОЛАГАА СЛЕДНИТЕ СТУДЕНТИ:

Ред. бројБрој на индексБодовиОценка
1.1961/кбх556 (шест)
21962/кбх556 (шест)
32144/кбх667 (седум)

2. Усен испит и континуирано оценување по предметот БИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТАодржан на 20.06.2019 година

ПОЛАГАА СЛЕДНИТЕ СТУДЕНТИ:

Ред. бројБрој на индексБодовиОценка
1.2201/кбх849 (девет)
2.2205/кбх526 (шест)
3.2206/кбх738 (осум)
4.2208/кбх728 (осум)
5.2219/кбх627 (седум)
6.2214/кбх728 (осум)
7.2244/кбх728 (осум)
8.1664/кбх255 (пет)
9.2211/кбх245 (пет)
10.2204/кбх155 (пет)

3. Усен испит по предметот БИОЛОГИЈА – одржан на 25.06.2019 година

ПОЛАГАА СЛЕДНИТЕ СТУДЕНТИ:

Ред. бројБрој на индексБодовиОценка
12244/кбх758 (осум)
22202/кбх657 (седум)

4. Усен испит и континуирано оценување по предметот

МИКРОБИОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ одржан на 25.06.2019 година

ПОЛАГАА СЛЕДНИТЕ СТУДЕНТИ:

 

Ред. бројБрој на индексБодовиОценка
1.2140/кбх9510 (десет)
2.2142/кбх849 (девет)
32146/кбх758 (осум)

Предметен професор

25.06.2019                                                                  Проф. д-р Мила Арапческа

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕТО НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ МИКРОСТРУКТУРНИ АНАЛИЗИ НА ХРАНАТА – ОДРЖАН НА 13.02.2019 година

Ред. бр.

Број на индекс

Колоквиум II

Оценка

1.                   

2012/КБХ

44

6 (шест)

2.                   

1947/КБХ

58

8 (осум)

Напомена: Оценката е резултат на збирот на сите освоени поени во текот на семестарот.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕТО НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗАКОНСКА ЛЕГИСЛАТИВА ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА – ОДРЖАН НА 14.02.2019 година

Ред. бр.

Број на индекс

Колоквиум II

Оценка

1.       

1932/КБХ

43

7 (седум)

Напомена: Оценката е резултат на збирот на сите освоени поени во текот на семестарот.

Битола                                                                             Предметен наставник

15.02.2019                                                             Проф. д-р Љупче Кочоски

СООПШТЕНИЕ

Резултати од испитот по ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА-КБХ одржан на 06.02.2019 год.:

ИСПИТОТ го положи:

 

Бр. на инд.

оцена

1.

2084

6(шест)

14.02.2019                                                      Проф.д-р Вангелица Јовановска

ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ

Предмети: ГОВЕДАРСТВО, СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, ОВЧАРСТВО И КОЗАРСТВО И СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО

ДАТУМ: 08.02.2019

Ред

бр.

Бр. на инд.

Бодови

1

2180

52

2

2023

66

3

2127

55

4

2090

46

5

2096

51

6

1662

56

7

2151

54

8

1987

41

9

975

45

10

2049

52

11

2157

9

Ред

бр.

Бр. на инд.

Бодови

1

1529

38

2

2084

37

3

2191

37

4

2016

36

5

2173

35

6

  

Предметен наставник

Доц. д-р  Весна К.Христова

Забелешка: Кандидатите со број на индекс 1529, 2084, 2191, 2016 и 2173 да го повторат материјалот и да се јават кај предметниот наставник на дополнителна на ден 15.02.2019 година во 12.00 часот.

Резултати од испит по предметите кај проф. д-р Дијана Блажековиќ Димовска:

-Рибарство

-Преработка на риби

Менаџмент на квалитетот

Менаџмент во агропрехранбената индустрија

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Почитувани колеги доколку некој од Вас или Вашите колеги е заинтересиран за ЕРАЗМУС мобилност (учење или пракса) во летниот семестар од оваа акдемска година (2018/19), за во Осијек, Р.Хрватска, ВЕ МОЛАМ веднаш да ме контактирате  nikolce.jankulovski@uklo.edu.mk

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗООХИГИЕНА И ЗДРАВЈЕ 31.01.2019

Ред. Бр.Број на индексОСВОЕНИ ПОЕНИОЦЕНКА
 1.1806/КБХ546 (шест)

Битола 01.02.2019                                                Предметен наставник

                                                                        Проф. д-р Љупче Кочоски

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ФИЗИОЛОГИЈА НА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ 31.01.2019

Ред. Бр.Број на индексОСВОЕНИ ПОЕНИОЦЕНКА
 1.2231/ТАП185
 2.2230/ТАП30 
 3.2240/ЗТ10 
 4.2250/ТАПДа се јави кај професорот

Битола 01.02.2019                                                Предметен наставник

                                                                        Проф. д-р Љупче Кочоски

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА АГРОПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 20.06.2019

 

РЕЗУЛТАТИ

ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА – 2019

  1. Усен испит по предметот БИОХЕМИЈА – одржан на 06.2019 година

ПОЛАГАА СЛЕДНИТЕ СТУДЕНТИ:

Ред. бројБрој на индексБодовиОценка
1.1961/кбх556 (шест)
21962/кбх556 (шест)
32144/кбх667 (седум)

2. Усен испит и континуирано оценување по предметот БИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТАодржан на 20.06.2019 година

ПОЛАГАА СЛЕДНИТЕ СТУДЕНТИ:

Ред. бројБрој на индексБодовиОценка
1.2201/кбх849 (девет)
2.2205/кбх526 (шест)
3.2206/кбх738 (осум)
4.2208/кбх728 (осум)
5.2219/кбх627 (седум)
6.2214/кбх728 (осум)
7.2244/кбх728 (осум)
8.1664/кбх255 (пет)
9.2211/кбх245 (пет)
10.2204/кбх155 (пет)

3. Усен испит по предметот БИОЛОГИЈА – одржан на 25.06.2019 година

ПОЛАГАА СЛЕДНИТЕ СТУДЕНТИ:

Ред. бројБрој на индексБодовиОценка
12244/кбх758 (осум)
22202/кбх657 (седум)

4. Усен испит и континуирано оценување по предметот

МИКРОБИОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ одржан на 25.06.2019 година

ПОЛАГАА СЛЕДНИТЕ СТУДЕНТИ:

 

Ред. бројБрој на индексБодовиОценка
1.2140/кбх9510 (десет)
2.2142/кбх849 (девет)
32146/кбх758 (осум)

Предметен професор

25.06.2019                                                                  Проф. д-р Мила Арапческа

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕТО НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ МИКРОСТРУКТУРНИ АНАЛИЗИ НА ХРАНАТА – ОДРЖАН НА 13.02.2019 година

Ред. бр.

Број на индекс

Колоквиум II

Оценка

1.                   

2012/КБХ

44

6 (шест)

2.                   

1947/КБХ

58

8 (осум)

Напомена: Оценката е резултат на збирот на сите освоени поени во текот на семестарот.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕТО НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗАКОНСКА ЛЕГИСЛАТИВА ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА – ОДРЖАН НА 14.02.2019 година

Ред. бр.

Број на индекс

Колоквиум II

Оценка

1.       

1932/КБХ

43

7 (седум)

Напомена: Оценката е резултат на збирот на сите освоени поени во текот на семестарот.

Битола                                                                             Предметен наставник

15.02.2019                                                             Проф. д-р Љупче Кочоски

СООПШТЕНИЕ

Резултати од испитот по ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА-КБХ одржан на 06.02.2019 год.:

ИСПИТОТ го положи:

 

Бр. на инд.

оцена

1.

2084

6(шест)

14.02.2019                                                      Проф.д-р Вангелица Јовановска

ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ

Предмети: ГОВЕДАРСТВО, СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, ОВЧАРСТВО И КОЗАРСТВО И СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО

ДАТУМ: 08.02.2019

Ред

бр.

Бр. на инд.

Бодови

1

2180

52

2

2023

66

3

2127

55

4

2090

46

5

2096

51

6

1662

56

7

2151

54

8

1987

41

9

975

45

10

2049

52

11

2157

9

Ред

бр.

Бр. на инд.

Бодови

1

1529

38

2

2084

37

3

2191

37

4

2016

36

5

2173

35

6

  

Предметен наставник

Доц. д-р  Весна К.Христова

Забелешка: Кандидатите со број на индекс 1529, 2084, 2191, 2016 и 2173 да го повторат материјалот и да се јават кај предметниот наставник на дополнителна на ден 15.02.2019 година во 12.00 часот.

Резултати од испит по предметите кај проф. д-р Дијана Блажековиќ Димовска:

-Рибарство

-Преработка на риби

Менаџмент на квалитетот

Менаџмент во агропрехранбената индустрија

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Почитувани колеги доколку некој од Вас или Вашите колеги е заинтересиран за ЕРАЗМУС мобилност (учење или пракса) во летниот семестар од оваа акдемска година (2018/19), за во Осијек, Р.Хрватска, ВЕ МОЛАМ веднаш да ме контактирате  nikolce.jankulovski@uklo.edu.mk

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗООХИГИЕНА И ЗДРАВЈЕ 31.01.2019

Ред. Бр.Број на индексОСВОЕНИ ПОЕНИОЦЕНКА
 1.1806/КБХ546 (шест)

Битола 01.02.2019                                                Предметен наставник

                                                                        Проф. д-р Љупче Кочоски

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ФИЗИОЛОГИЈА НА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ 31.01.2019

Ред. Бр.Број на индексОСВОЕНИ ПОЕНИОЦЕНКА
 1.2231/ТАП185
 2.2230/ТАП30 
 3.2240/ЗТ10 
 4.2250/ТАПДа се јави кај професорот

Битола 01.02.2019                                                Предметен наставник

                                                                        Проф. д-р Љупче Кочоски

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕТО ПО ПРЕДМЕТОТ ЗАКОНСКА ЛЕГИСЛАТИВА ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 31.01.2019

Ред. Бр.Број на индексОсвоени поени колоквиум 2Оценка
1.1945/КБ558 (осум)
2.1955/КБ647 (седум)
3.1947/КБ629 (девет)
4.1935/КБ7510 (десет)
5.1954/КБ619 (девет)
6.1932/КБ325 (пет)
7.1823/КБ526 (шест)
8.1904/КБ436 (шест)
Ред. Бр.Број на индексОсвоени поени завршен испитОценка
1.1838/КБДа се јави кај професорот
2.1830/КБДа се јави кај професорот

Напомена: Оценките се формирани согласно освоените поени во текот на целиот семестар.

Битола 01.02.2019                                                                         Предметен Наставник

                                                                                                                                              Проф. д-р Љупче Кочоски

РЕЗУЛТАТИ

ВТОР КОЛОКВИУМ – ГОВЕДАРСТВО, ОВЧАРСТВО И КОЗАРСТВО И СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО

ДАТУМ: 24.01.2019

Ред

бр.

Бр. на инд.Бодови
119561
2202468
3196362
4206038
5199136
6202462
720228
8209046
9207959
10209652
11205860
12205446
13203359
14205352
15193664
16198572
17200254

Предметен наставник

Доц. д-р Весна К.Христова

РЕЗУЛТАТИ

Од ИСПИТОТ

ТЕХНОЛОГИЈА НА ЖИВИНСКО МЕСО

Студиска програма (КБХ)

одржан на 28.01.2019

Р.БРОЈБРОЈ НА ИНДЕКСОСВОЕНИ БОДОВИОЦЕНКА
11650536(шест)
21834536(шест)

          

Од предметниот професор

                                                                      Проф.д-р Елена Јошевска

                                                                                                        

РЕЗУЛТАТИ

Од ИСПИТОТ

ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО

Студиска програма (ЗТ)

одржан на 28.01.2019

Р.БРОЈБРОЈ НА ИНДЕКСОСВОЕНИ БОДОВИОЦЕНКА
12130556(шест)

          

Од предметниот професор

                                                                       Проф.д-р Елена Јошевска

Кликни за резултати Претприемништво и бизнис – Внесување на оценки во индекс на ден 11.02.2019 од 10 часот.

Резултати од дополнителен колоквиум Претприемништво и бизнис

Кликни за резултати Сметководство во агробизнис – Внесување на оценки во индекс на ден 11.02.2019 од 10 часот.

 Кликни за резултати Економика на агрокомплексот – Внесување на оценки во индекс на ден 11.02.2019 од 10.30 часот

Резултати од дополнителен колоквиум по Економика на агрокомплексот 

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Почитувани колеги доколку некој од Вас или Вашите колеги е заинтересиран за ЕРАЗМУС мобилност во летниот семестар од оваа акдемска година (2018/19), за во Осијек, Р.Хрватска, ВЕ МОЛАМ веднаш да ме контактирате nikolce.jankulovski@uklo.edu.mk

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА НА ОСВОЕНИ ПОЕНИ ПО ПРЕДМЕТОТ ХИГИЕНА, КОНТРОЛА И НАДЗОР НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТЕКОТ НА СЕМЕСТАРОТ 2018/2019
Бр. Индекс предавањавежбиколоквиум 1колоквиум 2семинарска+дополнителни поенивкупно завршен испитоценка
1723/кб 00490024.524.55
1834/КБХ 00000005
1833/КБХ 00460023235
1831/КБХ 23000555
1954/КБ 454348660.560.57
1955/КБ 114675062.562.57
1967/КБ 5564771595.595.510
1971/КБ 4556701385859
1975/КБ 00000005
1932/КБ 235014037375
1935/КБ 445872477778
1936/КБ 5556691385.585.59
1937/КБ 3351721077.577.58
1938/КБ 445171069697
1940/КБ 4564751492.592.510
1941/КБ 234976471.571.58
1945/КБ 4560641485859
1947/КБ 456448267677
1948/КБХ 4558691385.585.59
1950/КБ 00000005
1952/КБ 345575476768
2015/КБ 11440024245
1895/ПР 00000005
1977/ПР 4560671486.586.59
2003/ПР 4460681082829
1933/KБ 5567721594.594.510
1962/КБ 34520033335
2012/КБ 454355058586
1998/КБ 454526044.544.55
2108/Ф 00320016165

23.01.2019                                                                                                                 Доц. д-р Билјана Трајковска

Број на индекс

Поени

201549
193626
194853
194559
182328,5
197155
193859,5
197562
194062
195443
194166
201228
193750
197755,5
200353,5
193559,5
199840
195262
194716,5
195546

Поправен колоквиум ќе има на 06.02.2019 година.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕТО НА КОЛОКВИУМ 2 ПО ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ФИЗИОЛОГИЈА НА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ

Ред. Бр.Број на индексОСВОЕНИ ПОЕНИ колоквиум 1ОСВОЕНИ ПОЕНИ колоквиум 2
 1.2226/ТАП4531
 2.2174/АМ4247
 3.2223/ТАП348

Напомена: колоквиумот се смета за положен доколку кандидатот освоил минимум 41 поен. Кандидатите кои не го положиле колоквиумот имаат право истиот да го полагаат само уште во текот на Февруарската испитна сесија. Доколку и тогаш не го положат тогаш во наредните сесии полагаат завршен испит.

 Битола 22.01.2019                                                Предметен наставник

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕТО НА II КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ МИКР0СТРУКТУРНИ АНАЛИЗИ НА ХРАНАТА-ОДРЖАН НА 21.01.201година

Ред. бр.Број на индексОсвоенободови колоквиум 1Освоенободови колоквиум 2

1.

1940/КБХ5970

2.

1833/КБХ43/

3.

2015/КБХ4458

4.

1952/КБХ5864

5.

1941/КБХ4654

6.

1967/КБХ7673

7.

1945/КБХ5841

8.

1938/КБХ6764

9.

1937/КБХ6764

10.

1955/КБХ4143

11.

1862/КБХ6167

12.

1971/КБХ4158

13.

1948/КБХ4958

14.

1935/КБХ6957

15.

1933/КБХ4463

16.

1962/КБХ4452

17.

2012/КБХ4433

18.

1823/КБХ4137

19.

1954/КБХ5452

20.

1947/КБХ7412

21.

1932/КБХ19 

Напомена: Кандидатите кои освоиле минимум 41поен успешно го положиле испитот и треба да се јават на денот на закажаниот испит заради евиденција на оценката во индекс, додекаониекои освоилепомалку можат да полагаат во текот на испитните сесии само втор колоквиум заклучно со Септемвриската испитна сесија 2019.

Битола                                                                                             Предметен професор

22.01.2019                                                                        Проф. д-р ЉупчеКочоски