КОНЕЧНА РАНГЛИСТА

на кандидати кои се примени на трет циклус – докторски студии во трите уписни рока воакадемската 2018/2019година на Факултетот за биотехнички науки-Битола на студиската програма Технологија и безбедност на прехранбени производи:

Ред.бр.

Презиме и име
1.Илиевски Методија

Совет на докторски студии на

Факултетот за биотехнички науки – Битола

Прелиминарна листа

 на Трет циклус – докторски студии во третиот уписен рок во академската 2018/2019 година на Факултетот за биотехнички науки – Битола на студиска програма Технологија и безбедност на прехранбени производи:

Ред.бр.

Презиме и име
1.Илиевски Методија
  

Напомена: право на приговор до Деканската управа во рок од 24 часа од денот наобјавувањето на листата.

   Битола                                          Совет на докторски студии на

06.12.2018                                 Факултет за биотехнички науки – Битола

Листа на акредитирани ментори за трет циклус на студии во 2018/2019 година со број на слободни места на Студиската програма

Технологија и безбедност на прехранбени производи

 Наставен кадарПотврдени менторстваСлободни менторства
1.Проф.д-р Живко Јанкуловски21
2.Проф.д-р Стефче Пресилски30
3.Проф.д-р Љупче Кочоски21
4.Проф.д-р Џулијана Томовска21
5.Проф.д-р Вангелица Јовановска12
6.Проф.д-р Мила Арапческа03
 Пензиониран кадарПотврдени менторстваСлободни менторства
1.Проф.д-р Трајче Дојчиновски21
2.Проф.д-р Митре Стојановски30

Им се соопштува на студентите од трет циклус студии дека пријавувањето на испити за вонредната ноемвриска испитна сесија ќе биде во период од 16.11 до 23.11.2018 година, а одржувањето на испитите во договор со предметниот професор. За секој пријавен испит студентите на трет циклус студии ќе треба да уплатат по 1.000 денари на ж.сметката на факултетот.

Контакт

  • Ул.„Партизанска“б.б - Битола
    Република Македонија
  • +389 47 238 276
  • +389 47 226 220
  • info@fbn.uklo.edu.mk