На Факултетот за биотехнички науки-Битола на ден 05.07.2019 година ќе се одржи јавна одбрана на докторската дисертација со насловИспитување на индикаторите на ризик од аспект на безбедност на храната во домаќинствата во Република Македонија“ од кандидатот м-р Зоран Бардакоски, со почеток во 12.00 часот во просториите на Факултетот.

 

                                                          Факултет за биотехнички науки-Битола

На Факултетот за биотехнички науки-Битола на ден 15.03.2019 година ќе се одржи јавна одбрана на докторската дисертација со наслов: „Оптимизирање на технолошките параметри за производство на македонско бело саламурено сирење“ од кандидатот м-р Борче Макаријоски, со почеток во 12.00 часот во просториите на Факултетот.

Факултет за биотехнички науки-Битола

Се известуваат студентите од трет циклус на студии дека испитите од февруарската испитна сесија ќе се одржат по договор со предметниот професор

КОНЕЧНА РАНГЛИСТА

на кандидати кои се примени на трет циклус – докторски студии во трите уписни рока воакадемската 2018/2019година на Факултетот за биотехнички науки-Битола на студиската програма Технологија и безбедност на прехранбени производи:

Ред.бр.

Презиме и име
1.Илиевски Методија

Совет на докторски студии на

Факултетот за биотехнички науки – Битола

Прелиминарна листа

 на Трет циклус – докторски студии во третиот уписен рок во академската 2018/2019 година на Факултетот за биотехнички науки – Битола на студиска програма Технологија и безбедност на прехранбени производи:

Ред.бр.

Презиме и име
1.Илиевски Методија
  

Напомена: право на приговор до Деканската управа во рок од 24 часа од денот наобјавувањето на листата.

   Битола                                          Совет на докторски студии на

06.12.2018                                 Факултет за биотехнички науки – Битола

Листа на акредитирани ментори за трет циклус на студии во 2018/2019 година со број на слободни места на Студиската програма

Технологија и безбедност на прехранбени производи

 Наставен кадарПотврдени менторстваСлободни менторства
1.Проф.д-р Живко Јанкуловски21
2.Проф.д-р Стефче Пресилски30
3.Проф.д-р Љупче Кочоски21
4.Проф.д-р Џулијана Томовска21
5.Проф.д-р Вангелица Јовановска12
6.Проф.д-р Мила Арапческа03
 Пензиониран кадарПотврдени менторстваСлободни менторства
1.Проф.д-р Трајче Дојчиновски21
2.Проф.д-р Митре Стојановски30

Им се соопштува на студентите од трет циклус студии дека пријавувањето на испити за вонредната ноемвриска испитна сесија ќе биде во период од 16.11 до 23.11.2018 година, а одржувањето на испитите во договор со предметниот професор. За секој пријавен испит студентите на трет циклус студии ќе треба да уплатат по 1.000 денари на ж.сметката на факултетот.