ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

Прв циклус програми

Решение за почеток со работа за студиски програми од прв циклус на студии

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЗИМСКИ И ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019

Решение на студиски програми за втор циклус на студии

Втор циклус - студиски програми 2012

Втор циклус - НОВИ активни студиски програми