ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

Прв циклус програми

Решение за почеток со работа за студиски програми од прв циклус на студии

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЗИМСКИ И ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019

Решение на студиски програми за втор циклус на студии

Втор циклус - студиски програми 2012

Втор циклус - НОВИ активни студиски програми

Контакт

  • Ул.„Партизанска“б.б - Битола
    Република Македонија
  • +389 47 238 276
  • +389 47 226 220
  • info@fbn.uklo.edu.mk