ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

Прв циклус програми

Решение за почеток со работа за студиски програми од прв циклус на студии

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЗИМСКИ И ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019