ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

 
Членови на комисја:
проф. д-р Стефче Пресилски- ментор;  presilskistevo@yahoo.com;
Академик д-р Марија Балтаджиева-член; lb_lact@mail.bg;
вон. проф. д-р Гордана Димитровска-член; gordanadimit@yahoo.com;
проф. д-р Љупче Кочоски-член;  ljupce.kocoski@uklo.edu.mk
проф. д-р Џулијана Томовска-член;  dzulitomovska@yahoo.com;
 
Кандидат: м-р Борче Макаријоски;

Работна верзија на докторската дисертација нa кандидатот м-р Иљмије Власаку

Комисија во состав на:

Проф.д-р Џулијана Томовска – ментор –  dzulitomovska@yahoo.com

Проф.д-р Митре Стојановски – член – mitre.stojanovski@yahoo.com

Проф.д-р Мирјана Менковска – член – menkovska06@yahoo.com

Проф.д-р Стефче пресилски – член – presilskistevo@yahoo.com

Вон.проф.д-р Дијана Блажековиќ – Димовска – dijanablazekovic@yahoo.com

Контакт

  • Ул.„Партизанска“б.б - Битола
    Република Македонија
  • +389 47 238 276
  • +389 47 226 220
  • info@fbn.uklo.edu.mk