ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

Магистерски труд -Александра Гроздановска – Финална верзија

Комисија во состав:

Проф.д-р Гордана Димитровска – ментор – gordana.dimitrovska@uklo.edu.mk

Проф.д-р Љупче Кочоски – член – ljupce.kocoski@uklo.edu.mk

Проф.д-р Весна Карапетковска – Христова – член – vesna.karapetkovska@uklo.edu.mk

Магистерски труд – Марија Ѓоргиевска – работна верзија

Комисија во состав:

Проф.д-р Гордана Димитровска – ментор – gordana.dimitrovska@uklo.edu.mk

Проф.д-р Стевче Пресилски – член – stevce.presilski@uklo.edu.mk

Проф.д-р Љупче Кочоски – член – ljupce.kocoski@uklo.edu.mk