ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

Редовни професори

Вонредни ПРОФЕСОРИ

д-р Николче Јанкуловски

продекан за меѓународна соработка и наука           (Erasmus координатор)

Доценти

Пензионирани професори

д-р Митре Стојановски

д-р Трајан Дојчиновски

д-р Димче Китановски

Д-р Драги Петковски

д-р Вангел Стефановски