ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

Деканатска управа

Редовни професори

Вонредни ПРОФЕСОРИ

Доценти

Пензионирани професори

д-р Митре Стојановски

д-р Димче Китановски

д-р Трајан Дојчиновски

Д-р Драги Петковски

д-р Вангел Стефановски

stevce

д-р Стефче Пресилски