ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД-МЕРИ КРСТЕСКА

НА ДЕН 21.11.2018 ГОДИНА (СРЕДА) СО ПОЧЕТОК ВО 12:00 ЧАСОТ, ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА, КАНДИДАТОТ МЕРИ КРСТЕСКА, ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ МАГИСТЕРСКИОТ ТРУД ПОД НАСЛОВ: ”КЛАНИЧНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ КАЈ МИСИРКИ ПРИ РАЗЛИЧНИ КОНЦЕПТИ НА ИСХРАНА”.

ДЕКАНАТСКА УПРАВА

НА ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ    НАУКИ – БИТОЛА 13.11.2018 Г.