ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

Проф. д-р Љупче Кочоски
1.Одредување на критични контролни точки (ССР) во процесот на производство на сирење
2. Фактори кои што влијаат врз појавата на маститис на млечните фарми
3.Примената на хигиенските пракси на фарма и нивното значење за добивање на квалитетно и
безбедно млеко
4.Следење на квалитетот на сурово млеко на ниво на фарма

Проф. д-р Стефче Пресилски
1. Видови на фалсификации на млекото и начини на продолжување на истото во исправна состојба.
2.Неконвенционални начини на производство на сирење.
3. Технологија на производство на топени сирења.
4.Технологија на производство на француски видови на сирења.
5.Технологии на производство на Европски видови на сирења.

Проф. д-р Џулијана Томовска
1.Биолошки активни компоненти во различни видови на храна.
2.Антиоксиданси, витамини и минерали како додатоци во храна.
3.Влијание на штетни материи од околината врз храната.
4.Настанување на хистамини како ризик фактор за безбедност при конзумирање на риби.
5.Загадување на храната од материјали и предмети кои се во контакт со храната.

Проф. д-р Вангелица Јовановска
1.Топлиноразменувачите во прехранбената индустрија.
2.Машини и опрема вклучени во примарното производство на месо.
3.Термичка обработка на млекото со постапки на пастеризација и стерилизација.
4.Комплексна механизација во живинарските фарми.
5.Системи за автоматско управување.

Проф. д-р Гордана Димитровска
1.Сурутката како функционален производ.
2.Лактоза во млекото и лактозна интолеранција.
3.Кобилско млеко и ферментирани производи од кобилско млеко.
4.Производство, својства и ферментација на соино млеко и негови производи
5.Протеолитички промени во текот на зреење на сирењата

Проф. д-р Мила Арапческа
1.Компаративно одредување на некои биохемиски параметри на бело меко сирење, произведено од различни
производители.
2.Патогени микроорганизми во суровото млеко.
3.Биохемиски промени при производство на бело меко сирење.
4.Микробно расипување на месото
5.Примена на пробиотици во млекарската индустрија.

Проф. д-р Катерина Бојковска
1.Истражување на ставовите на потрошувачите по однос на ознаките на храната.
2.Ставови и преференции на потрошувачите во однос на интернетот како канал на промоција.
3.Влијание на животниот стил на купувањето на огранска храна.
4.Улога и значење на промотивните активности на перцепцијата на купувачите на агропрехранбените
производи.
5.Современи аспекти на промоцијата на млеко и млечни производи.

Проф. д-р Николче Јанкуловски
1.Еконимика и организација на земјоделски претпријатија.
2.Економски мерки на аграрната политика.
3.Аграрниот сектор и руралниот развој на Република Македонија.
4.Перспективите на аграрниот сектор и неговата улога во економскиот развој на Република
Македонија.
5.Извори на финансирање во земјоделството.

Проф. д-р Дијана Блажековиќ Димовска
1.Рибите како потенцијални предизвикувачи на интоксикации кај човекот.
2.Влијанието на начинот на конзервирање на рибите врз нивните квалитативни својства.
3.Влијанието на халофилните бактерии врз хигиенската исправност на рибиното месо.
4.Оксдативни промени на мастите кај рибите.
5.Рециркулаторна аквакултура.

Доц. д-р Елена Јошевска
1.Употреба на рстителните масла кај преработките од месо.
2.Антиоксидансите како функционални компоненти.
3.Јајцата како функционална храна.
4.Технологија на производство на барени колбаси.
5.Кондиторски функционални производи.

Доц. д-р Весна Карапетковска Христова
1.Технолошки карактеристики на системите за овчарско производство во светот и кај нас.
2.Технологии на одгледување на пчели, мед и пчелни производи.
3.Одгледување на кози и важноста на козјото млеко како суровина во млекарската индустрија.
4.Современи технологии за одгледување на молзни крави и квалитет на кравјото млеко.
5.Споредните производи од животинско потекло во исхраната на непреживните животни.

Доц. д-р Билјана Трајковска
1.Причини за сензорните недостатоци кај сирењата и нивното влијание врз квалитетот на крајниот
производ
2.Ветеринарно – санитарниот надзор на месо и јавната безбедност
3.Влијанието на високите температури врз протеините во млекото
4.Фактори кои што влијаат на сензорното испитување на храната
5.Значењето на хигиенските пракси со цел подобрување на безбедноста на готовиот производ