ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

Проф. д-р Љупче Кочоски

1.                   Анализа на хигиенската исправност на суровото млекото и загубите во млеко производството

2.                   Индиректното одредување на соматските клетки како важен параметар за хигиенската исправност на млекото на ниво на фарма

3.                   Следење на квалитетот на сирењето во малопродажната мрежа

4.                   Квалитативни и квантитативни промени во млекото при појава на маститис

5.                   Влијанието на маститисот врз квалитетот на млечните преработки

Проф. д-р Џулијана Томовска

 1. Значење на лактозата во млечните производи
 2. Галакто – олигосахариди и други продукти добиени од лактоза
 3. Млечни олигосахариди
 4. Вода во млечни продукти
 5. Имунохемиски методи, примена на имунохемиски ензиматски (ELISA) тест за анализа на прехранбени производи
 6. Загадување на храната од материјали и предмети кои се во директен контакт со храната

Проф. д-р Вангелица Јовановска

1. Топлиноразменувачите во прехранбената индустрија

2. Машини и опрема вклучени во технолошкиот процес за производство на традиционален и овошен јогурт

3. Машини за преработка на месо

4. Системи за автоматско управување

5. Комплексна механизација во свињарските фарми

Вон.проф. д-р Мила Арапческа

 1. Застапеност на омега-3 масните киселини во храната и нивно влијание врз здравјето
 2. Биоактивни соединенија во млекото
 3. Контаминација на храната со Lysteria monocytogenes
 4. Создавање на trans масни киселини и нивно влијание врз здравјето
 5. Микрофлора на сурово млеко

Вон.проф. д-р Елена Јошевска

 1. Технологија на колење говеда
 2. Технологија за производство на паштета
 3. Технологија за производство на колбаси од живинско месо
 4. Употреба на маслиновото масло кај преработките од месо
 5. Функционалната храна и потрошувачите
 6. Примена на лушпата од какао во производство на темно и млечно чоколадо

Вон.Проф. д-р Катерина Бојковска

 1. Лојалност на потрошувачите во однос на специјализираните продавници за здрава храна
 2. Мерки за зголемување на конкурентноста во агропрехранбениот сектор и нивно влијание врз руралниот развој
 3. Нови трендови и алатки во дигиталниот маркетинг
 4. Маркетингот како современа концепција во производството на агропрехранбени производи
 5. Примена на е-маркетингот на пазарот на земјоделско-прехранбени производи

Вон.Проф. д-р Николче Јанкуловски

 1. Улогата на малите и средните претпријатија во развојот на агропрехранбената индустрија
 2. Економика на агркомплексот
 3. Финансиски менаџмент и калкулации
 4. Менаџмент на човечки ресурси
 5. Претприемништво и бизнис

Вон.Проф. д-р Дијана Блажековиќ-Димовска

МАП и останати алтернативни технологии за продолжување на одржливоста на пакуваните риби.

КОМПОСТИРАЊЕ НА РИБЕН ОТПАД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЃУБРИВА ЗА ОРГАНСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

ОТПАДОЦИ ОД РИБНАТА ИНДУСТРИЈА: ТРЕТИРАЊЕ, ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, ПОТЕНЦИЈАЛНА УПОТРЕБА

ИНТЕГРИРАЊЕ НА НАДЗОРОТ ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА РИБИТЕ И БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА: ПРИМЕР НА ANISAKIS

АКВАПОНИЈА

Доц. д-р Весна Карапетковска-Христова

1. Практична примена на “Хетерозис” ефектот во сточарското производство

2. Нутритивни и терапевтски својства на медот и пчелните производи

3. Искористување на отпадоци од рибната индустрија при исхрана на бројлери

4. Техники на стимулативна прихрана на пчелните семејства

5. Влијанието на видовите хранива врз прирастот кај крап (Cyprinus carpio)

Доц. д-р Билјана Трајковска

1.                   Влијанието на хигиенската исправност на суровото млекото врз квалитативните и сензорните карактеристики на биеното сирење

2.                   Хигиенска исправност на млечен производ – јогурт

3.                   Следење на квалитетот на пастеризираното млеко во мало продажната мрежа

4.                   Следење на квалитетот на јогуртот во мало продажната мрежа

5.                   Промени на титрационата киселост и рН на јогуртот во текот на чувањето

Доц. д-р Борче Макаријоски

1. Влијание на генетските и парагенетските фактори врз млечноста кај говедата;

2. Технологија на производство на кисело млеко произведено во лабораториски услови;

3. Технологија на традиционално производство на бело саламурено сирење;

4. Својства и примена на козјото млеко во млекарската индустрија;

5. Примена на современи техники и технологии за производство на путер;

Нас.Доц. д-р Благојче Најдовски

1.Улогата на CLOUD технологиите во процесот на анализа и складирање на податоци.

2. Базите на податоци како неопходен дел при процесот на складирање и анализа на податоците во производствениот систем.

3. Улогата на информациските системи при донесување на одлуки во процесот на производство и анализа.

4. Социјалните мрежи како дел од процесот на комуникација и собирање на информации.Имун

Проф. д-р Љупче Кочоски

1.                   Анализа на хигиенската исправност на суровото млекото и загубите во млеко производството

2.                   Индиректното одредување на соматските клетки како важен параметар за хигиенската исправност на млекото на ниво на фарма

3.                   Следење на квалитетот на сирењето во малопродажната мрежа

4.                   Квалитативни и квантитативни промени во млекото при појава на маститис

5.                   Влијанието на маститисот врз квалитетот на млечните преработки

Проф. д-р Џулијана Томовска

 1. Значење на лактозата во млечните производи
 2. Галакто – олигосахариди и други продукти добиени од лактоза
 3. Млечни олигосахариди
 4. Вода во млечни продукти
 5. Витамини растворливи во масти во млекото и млечните производи
 6. Загадување на храната од материјали и предмети кои се во директен контакт со храната

Проф. д-р Вангелица Јовановска

1. Топлиноразменувачите во прехранбената индустрија

2. Машини и опрема вклучени во технолошкиот процес за производство на традиционален и овошен јогурт

3. Машини за преработка на месо

4. Системи за автоматско управување

5. Комплексна механизација во свињарските фарми

Вон.проф. д-р Мила Арапческа

 1. Застапеност на омега-3 масните киселини во храната и нивно влијание врз здравјето
 2. Биоактивни соединенија во млекото
 3. Контаминација на храната со Lysteria monocytogenes
 4. Создавање на trans масни киселини и нивно влијание врз здравјето
 5. Микрофлора на сурово млеко

Вон.проф. д-р Елена Јошевска

 1. Технологија на колење говеда
 2. Технологија за производство на паштета
 3. Технологија за производство на колбаси од живинско месо
 4. Употреба на маслиновото масло кај преработките од месо
 5. Функционалната храна и потрошувачите
 6. Примена на лушпата од какао во производство на темно и млечно чоколадо

Вон.Проф. д-р Катерина Бојковска

 1. Лојалност на потрошувачите во однос на специјализираните продавници за здрава храна
 2. Мерки за зголемување на конкурентноста во агропрехранбениот сектор и нивно влијание врз руралниот развој
 3. Нови трендови и алатки во дигиталниот маркетинг
 4. Маркетингот како современа концепција во производството на агропрехранбени производи
 5. Примена на е-маркетингот на пазарот на земјоделско-прехранбени производи

Вон.Проф. д-р Николче Јанкуловски

 1. Улогата на малите и средните претпријатија во развојот на агропрехранбената индустрија
 2. Економика на агркомплексот
 3. Финансиски менаџмент и калкулации
 4. Менаџмент на човечки ресурси
 5. Претприемништво и бизнис

Вон.Проф. д-р Дијана Блажековиќ-Димовска

 1. МАП и останати алтернативни технологии за продолжување на одржливоста на пакуваните риби.
 2. Квалитативни промени кај рибите од лов до преработка, како и при складирање, со посебен осврт на процесот на замрзнување
 3. Отпадоци од преработката на риби како потенцијален извор на протеини, аминокиселини и масла
 4. ПАРАЗИТОФАУНА КАЈ ЈАГУЛА (ANGUILLA ANGUILLA LINNAEUS, 1758) ОД ОХРИДСКО ЕЗЕРО
 1. Параметри за хигиенската исправност на рибиното месо и проценка на свежината на рибите

Доц. д-р Весна Карапетковска-Христова

1. Состојба на македонските пасишта и услови за развој на еколошко сточарство.

2. Технологија на исхрана на висoкомолзни крави.

3. Одгледување на бројлери и кланичен квалитет на месото.

4. Органско пчеларење – потенцијал за развој на руралните предели.

5. Органско производство на козјо млеко

Доц. д-р Билјана Трајковска

1.                   Влијанието на хигиенската исправност на суровото млекото врз квалитативните и сензорните карактеристики на биеното сирење

2.                   Хигиенска исправност на млечен производ – јогурт

3.                   Следење на квалитетот на пастеризираното млеко во мало продажната мрежа

4.                   Следење на квалитетот на јогуртот во мало продажната мрежа

5.                   Промени на титрационата киселост и рН на јогуртот во текот на чувањето

Доц. д-р Борче Макаријоски

1. Влијание на генетските и парагенетските фактори врз млечноста кај говедата;

2. Технологија на производство на кисело млеко произведено во лабораториски услови;

3. Технологија на традиционално производство на бело саламурено сирење;

4. Својства и примена на козјото млеко во млекарската индустрија;

5. Примена на современи техники и технологии за производство на путер;

Проф. д-р Љупче Кочоски
1.Одредување на критични контролни точки (ССР) во процесот на производство на сирење
2. Фактори кои што влијаат врз појавата на маститис на млечните фарми
3.Примената на хигиенските пракси на фарма и нивното значење за добивање на квалитетно и
безбедно млеко
4.Следење на квалитетот на сурово млеко на ниво на фарма

Проф. д-р Стефче Пресилски
1. Видови на фалсификации на млекото и начини на продолжување на истото во исправна состојба.
2.Неконвенционални начини на производство на сирење.
3. Технологија на производство на топени сирења.
4.Технологија на производство на француски видови на сирења.
5.Технологии на производство на Европски видови на сирења.

Проф. д-р Џулијана Томовска
1.Биолошки активни компоненти во различни видови на храна.
2.Антиоксиданси, витамини и минерали како додатоци во храна.
3.Влијание на штетни материи од околината врз храната.
4.Настанување на хистамини како ризик фактор за безбедност при конзумирање на риби.
5.Загадување на храната од материјали и предмети кои се во контакт со храната.

Проф. д-р Вангелица Јовановска
1.Топлиноразменувачите во прехранбената индустрија.
2.Машини и опрема вклучени во примарното производство на месо.
3.Термичка обработка на млекото со постапки на пастеризација и стерилизација.
4.Комплексна механизација во живинарските фарми.
5.Системи за автоматско управување.

Проф. д-р Гордана Димитровска
1.Сурутката како функционален производ.
2.Лактоза во млекото и лактозна интолеранција.
3.Кобилско млеко и ферментирани производи од кобилско млеко.
4.Производство, својства и ферментација на соино млеко и негови производи
5.Протеолитички промени во текот на зреење на сирењата

Проф. д-р Мила Арапческа
1.Компаративно одредување на некои биохемиски параметри на бело меко сирење, произведено од различни
производители.
2.Патогени микроорганизми во суровото млеко.
3.Биохемиски промени при производство на бело меко сирење.
4.Микробно расипување на месото
5.Примена на пробиотици во млекарската индустрија.

Проф. д-р Катерина Бојковска
1.Истражување на ставовите на потрошувачите по однос на ознаките на храната.
2.Ставови и преференции на потрошувачите во однос на интернетот како канал на промоција.
3.Влијание на животниот стил на купувањето на огранска храна.
4.Улога и значење на промотивните активности на перцепцијата на купувачите на агропрехранбените
производи.
5.Современи аспекти на промоцијата на млеко и млечни производи.

Проф. д-р Николче Јанкуловски
1.Еконoмика и организација на земјоделски претпријатија.
2.Економски мерки на аграрната политика.
3.Аграрниот сектор и руралниот развој на Република Македонија.
4.Перспективите на аграрниот сектор и неговата улога во економскиот развој на Република
Македонија.
5.Извори на финансирање во земјоделството.

Проф. д-р Дијана Блажековиќ Димовска
1.Рибите како потенцијални предизвикувачи на интоксикации кај човекот.
2.Влијанието на начинот на конзервирање на рибите врз нивните квалитативни својства.
3.Влијанието на халофилните бактерии врз хигиенската исправност на рибиното месо.
4.Оксдативни промени на мастите кај рибите.
5.Рециркулаторна аквакултура.

Доц. д-р Елена Јошевска
1.Употреба на рстителните масла кај преработките од месо.
2.Антиоксидансите како функционални компоненти.
3.Јајцата како функционална храна.
4.Технологија на производство на барени колбаси.
5.Кондиторски функционални производи.

Доц. д-р Весна Карапетковска Христова
1.Технолошки карактеристики на системите за овчарско производство во светот и кај нас.
2.Технологии на одгледување на пчели, мед и пчелни производи.
3.Одгледување на кози и важноста на козјото млеко како суровина во млекарската индустрија.
4.Современи технологии за одгледување на молзни крави и квалитет на кравјото млеко.
5.Споредните производи од животинско потекло во исхраната на непреживните животни.

Доц. д-р Билјана Трајковска
1.Причини за сензорните недостатоци кај сирењата и нивното влијание врз квалитетот на крајниот
производ
2.Ветеринарно – санитарниот надзор на месо и јавната безбедност
3.Влијанието на високите температури врз протеините во млекото
4.Фактори кои што влијаат на сензорното испитување на храната
5.Значењето на хигиенските пракси со цел подобрување на безбедноста на готовиот производ