Семинари за вонредните студенти

СООПШТЕНИЕ

Им се соопштува на вонредните студенти дека на Факултетот за биотехнички науки од
01.04.2019 до 04.04.2019 година ќе се одржат семинари за вонредните студенти од сите
студиските програми.
Вонредни студенти од прва година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна,
Технологија на анимални производи, Зоотехника и Агроменаџмент ќе имаат семинар на ден
01.04.2019 година (понеделник) од 10-13 часот во просториите на Факултетот. Вонредните
студенти да се јават кај соодветните професори за запишаните задолжителни и изборни
предмети од летен семестар од студиската програма.
Вонредни студенти од втора година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна,
Технологија на анимални производи, Зоотехника и Агроменаџмент ќе имаат семинар на ден
02.04.2019 година (вторник) од 10-13 часот во просториите на Факултетот. Вонредните студенти
да се јават кај соодветните професори за запишаните задолжителни и изборни предмети од летен
семестар од студиската програма.
Вонредни студенти во трета година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна,
Преработка на анимални производи, Фармерско производство и Агроменаџмент ќе имаат
семинар на ден 03.03.2019 година (среда) од 10-13 часот во просториите на Факултетот.
Вонредните студенти да се јават кај соодветните професори за задолжителните и изборни
предмети од студиската програма.
Вонредни студенти од четврта година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна,
Преработка на анимални производи, Зоотехника и Агроменаџмент ќе имаат семинар на ден
04.03.2019 година (четврток) од 10-13 часот во просториите на Факултетот. Вонредните студенти
да се јават кај соодветните професори за задолжителните и изборни предмети од студиската
програма.
Вонредните студенти треба да уплатат по 1000 денари на на ж.с (1600108397-788-15), Примач
ФБН Битола повикувачки број 723012-42. Банка на примач НБРМ ж.с 1000000000630-95
Со уплатницата вонредните студенти треба најнапред да се јават во студентски
прашања за да им биде регулиран семинарот во индекс.

Факултет за биотехнички науки-Битола

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *