ЗАПОЧНУВАЊЕТО НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР И ПРЕДAВАЊА  ЗА СИТЕ ГОДИНИ И НАСОКИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ ЗАПОЧНУВААТ НА 15.02.2018 ГОДИНА СПОРЕД ОБЈАВЕНИОТ РАСПОРЕД НА ВЕБ СТРАНАТА И ОГЛАСНАТА ТАБЛА ЗА ФАКУЛТЕТОТ.

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека Студентската организација при Универзитетот во Марибор, Словенија, од 01 до 10 јули, 2019, организира Меѓународна конфереција на тема „Предизвиците на младите во модерниот свет “ (Challenges of young people in modern world).

Повеќе информации за постапката за пријавување може да добиете на следниот линк www.scim.si

Стажирањето треба да е дел од студирањето на кандидатот.
Студенти од прва година на прв циклус студии не може да аплицираат. 
 
Кандидатите треба да си идентификуваат структура што ќе ги прифати надвор од нивната земја во која работниот јазик е француски и да добијат покана за прифаќање. 
 
Мобилноста покрива транспорт, месечен грант и здравствено осигурување.
 
За да се аплицира:
 
Да се консултира уредбата за стручно стажирање règlement des mobilités de stage professionnel.
 
Да се пополни on-line формуларот http://formulaires.auf.org/  во рубриката: Appels d’offres en cours – Mobilités de stage professionnel 2019 (Europe centrale et orientale).

Се известуваат студентите дека испитите по предметите кај проф. д-р Живко Јанкулоски закажани за 11.02.2019 година, по консултација со продеканот за настава се презакажуваат за 08.02.2019 година во 11.30 часот.

По барање на студентите испитите по предметите Биологија и Биохемија, наместо на датумите наведени во распоредот  за сесијата ке се одржат во следните термини:

Биологија на 13.02.2019 (среда) во 10:00 часот.

Биохемија на 31.01.2019 (четврток) во 10:00 часот.

                                                                                                                                                                                                                    Предметен професор

             16.01.2019                                                                                                                                                                                      Проф. д-р Мила Арапческа

Им се соопштува на сите студенти кои имаат право да полагаат втор колоквиум по предметот Микроструктурни анализи на храната, дека истиот ќе се одржи на 21.01.2019 (Понеделник) со почеток во 10 часот.

Им се соопштува на сите студенти кои имаат право да полагаат втор колоквиум по предметот АНАТОМИЈА СО ФИЗИОЛОГИЈА НА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ, дека истиот ќе се одржи на ден 17.01.2019 година (Четврток) со почеток во 10 часот.

Им се соопштува на сите студенти кои полагаат законска легислатива втор колоквиум, дека истиот ќе се одржи на ден 15ти Јануари 2019 со почеток во 11 часот.

Соопштение

Им се соопштува на студентите дека терминот за полагање на вториот колоквиум по предметот Техника и технологија на ладење и греење ќе биде на ден 16.01.2019 год. во 9.00 часот.

                                                                                                                                                                    Од предметниот професор 

Се известуваа студентите дека пријавувањето за февруарската испитна сесија ќе биде од 14.01 до 22.01.2019 година, а сесијата ќе трае од 28.01 до 14.02.2018 година.

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВРТА ГОДИНА ОД СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ, ДЕКА ИМ СЕ ОТВОРЕНИ НОВИ Е-МАИЛ АДРЕСИ ОД СТРАНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ КОИ ЌЕ ГИ КОРИСТАТ ЗА КОМУНИКАЦИЈА И ЛОГИРАЊЕ НА iKNOW СИСТЕМОТ. СТУДЕНТИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ГИ ПОДИГНАТ СВОИТЕ ЕЛЕКТОРНСКИ АДРЕСИ ВО ФАКУТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ НАЈДОЦНА ДО 28.12.2018 ГОДИНА.

СООПШТЕНИЕ

Им се соопштува на вонредните студенти дека на Факултетот за биотехнички науки од 24-26 декември 2018 година ќе се одржат семинари за вонредните студенти од сите студиските програми.

Вонредни студенти од прва година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна, Технологија на анимални производи, Зоотехника и Агроменаџмент ќе имаат семинар на ден 24.12.2018 година од 10-13 часот во просториите на факултетот. Вонредните студенти да се јават кај соодветните професори за задолжителните и изборни предмети од студиската програма.

Вонредни студенти од втора година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна, Технологија на анимални производи, Зоотехника и Агроменаџмент ќе имаат семинар на ден 25.12.2018 година од 10-13 часот во просториите на факултетот. Вонредните студенти да се јават кај соодветните професори за задолжителните и изборни предмети од студиската програма.

Вонредни студенти во трета и четврта година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна, Преработка на анимални производи, Фармерско производство и Агроменаџмент ќе имаат семинар на ден 26.12.2018 година од 10-13 часот во просториите на факултетот. Вонредните студенти да се јават кај соодветните професори за задолжителните и изборни предмети од студиската програма.

Вонредните студенти треба да уплатат по 1000 денари на на ж.с (1600108397-788-15), Примач ФБН Битола повикувачки број 723012-42. Банка на примач НБРМ ж.с 1000000000630-95.

                                  Факултет за биотехнички науки-Битола

Почитувани,
 
на следниот линк е Повикот за изразување прелиминарен интерес за учество вомобилност во рамките на Е+ Програмата:
 
Заинтересираните студенти своите прелиминарни пријави да ги достават на следниот емаил  nikolce.jankulovski@uklo.edu.mk најдоцна до 20.01.2019 година.
 
Со почит,
Проф. д-р Николче Јанкуловски
продекан за меѓународна соработка и Еразмус координатор

Им се соопштува на студентите дека поправниот колоквиум по предметот Анатомија со физиологија на домашните животни ќе се одржи на 29.11.2018 година во 13 часот. 

Предметен наставник:

Проф. д-р Љупче Кочоски

Им се соопштува на студентите дека поправниот колоквиум по предметот Хигиена ќе се одржи на 29.11.2018 година во 13.00 часот. 

Предметен наставник:

Доц. д-р Билјана Трајковска

Им се соопштува на студентите кои ќе полагаат испит по предметот Техника и технологија на ладење и греење во номеврсиката сесија, дека истиот ќе се одржи  на ден 23.11.2018 година од 12.00 часот.

                                                                                                                                                                                                               Од предметниот професор

Им се соопштува на студентите дека термините за полагање на првиот колоквиум по предметот Хемија се следниве:

Прва група: 13.11.2018 година од 09.00 часот (Просторија А2)

Втора група: 13.11.2018 година од 10.00 часот (Просторија А2)

Линк од групите

Напомена: Студнетите кои ги нема на списокот можат да полагаат прв колоквиум во некој од понудените два термини

                                                                                                                                                                                   Асс. м-р Борче Макаријоск

Контакт

  • Ул.„Партизанска“б.б - Битола
    Република Македонија
  • +389 47 238 276
  • +389 47 226 220
  • info@fbn.uklo.edu.mk