fbn1

Семинари за вонредните студенти

СООПШТЕНИЕ Им се соопштува на вонредните студенти дека на Факултетот за биотехнички науки од 01.04.2019 до 04.04.2019 година ќе се одржат семинари за вонредните студенти од сите студиските програми. Вонредни студенти од прва година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна, Технологија на анимални производи, Зоотехника и Агроменаџмент ќе имаат семинар на ден 01.04.2019 …

Семинари за вонредните студенти Read More »

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ БИДЕ ПО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР И ЗА СЕКОЈ ПРИЈАВЕН ИСПИТ ЌЕ ТРЕБА ДА УПЛАТАТ ПО 500 ДЕНАРИ НА Ж.СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ.

СООПШТЕНИЕ ЗА ВОНРЕДНА НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ВОНРЕДНАТА НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ БИДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 05.11 ДО 30.11.2018 ГОДИНА (ПО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР), А ПРИЈАВУВАЊЕТО ЌЕ БИДЕ ОД 30.10 ДО 02.11.2018 ГОДИНА И ЗА СЕКОЈ ПРИЈАВЕН ИСПИТ ЌЕ СЕ УПЛАЌА ПО 1000 ДЕНАРИ НА Ж.СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ.

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД-МЕРИ КРСТЕСКА

НА ДЕН 21.11.2018 ГОДИНА (СРЕДА) СО ПОЧЕТОК ВО 12:00 ЧАСОТ, ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА, КАНДИДАТОТ МЕРИ КРСТЕСКА, ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ МАГИСТЕРСКИОТ ТРУД ПОД НАСЛОВ: ”КЛАНИЧНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ КАЈ МИСИРКИ ПРИ РАЗЛИЧНИ КОНЦЕПТИ НА ИСХРАНА”. ДЕКАНАТСКА УПРАВА НА ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ    НАУКИ – БИТОЛА 13.11.2018 Г.

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИ ЗА ФЕВРУАРСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ БИДЕ ОД 21.01 ДО 25.01.2019 ГОДИНА, А ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЌЕ БИДЕ ПО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР.

МЕЃУНАРОДНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА, МАРИБОР, СЛОВЕНИЈА

ПОЧИТУВАНИ СТУДЕНТИ, ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА СТУДЕНТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО МАРИБОР, СЛОВЕНИЈА, ОД 01 ДО 10 ЈУЛИ, 2019, ОРГАНИЗИРА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕЦИЈА НА ТЕМА „ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА МЛАДИТЕ ВО МОДЕРНИОТ СВЕТ “ (CHALLENGES OF YOUNG PEOPLE IN MODERN WORLD). ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ МОЖЕ ДА ДОБИЕТЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК WWW.SCIM.SI

СООПШТЕНИЕ ЗАПОЧНУВАЊЕТО НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР И ПРЕДAВАЊА ЗА СИТЕ ГОДИНИ

ЗАПОЧНУВАЊЕТО НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР И ПРЕДAВАЊА  ЗА СИТЕ ГОДИНИ И НАСОКИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ ЗАПОЧНУВААТ НА 15.02.2018 ГОДИНА СПОРЕД ОБЈАВЕНИОТ РАСПОРЕД НА ВЕБ СТРАНАТА И ОГЛАСНАТА ТАБЛА ЗА ФАКУЛТЕТОТ.