Последни вести

НОВОСТИ

 Факултетот за биотехнички науки, има склучено меморандум за соработка со правни субијекти каде ќе се реализира практичната настава на студентите: 

 • Млекара АД-Битола
 • Компанија „Ж.Радевски“-ДООЕЛ-Битола
 • Ладилник „Голем извор“-Битола
 • Агенција за потикнивање на развојот на земјоделието на Република Македонија
 • Млекара Идеал Шипка-Битола
 • Министерство за земјоделство, шумарство, и водостопанство-подрачна единица-Битола
 • И.З Агро Цвет-Прилеп
 • ДОО Свисслион-Агроплод-Ресен
 • ДООЕЛ Раштан Трејд-Битола
 • ДООЕЛ Шаран 2012-Охрид
 • Рес-Ком-Ресен
 • ЈП Водовод-Битола
 • Лабрадор-Охрид
 • Серта-Компани-Скопје
 • ТДПУТ Томи Тс-Македонски Брод
 • ДОО Мики-Прилеп
 • ЈЗУ Центар за јавно здравје-Прилеп
 • ЗК Пелагонија АД-Битола
 • ДОО Трио 95-Прилеп
 • ДООЕЛ Дим-Комерц-Битола
 • Ж. Радевки-Битола

                                             

        TERRA MED           E-LEARNING               iKNOW                         ERASMUS+                    SATIS-TEMPUS                    EBSCO            Регистрирање при упис -iKNOW

ВИДЕО ГАЛЕРИЈА

                    

ERASMUS +

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ