ПРЕДЛОГ ТЕМИ ЗА ДИПЛОМСКИ ТРУД

ПРЕДЛОГ ТЕМИ ЗА ДИПЛОМСКИ ТРУД

1.Проф. д-р Љупче Кочоски

1. Теренско испитување на субклинички маститис кај крави

2. Сензорна анализа на млеко и млечни производи

3. Системите за безбедност на храна како дел од ланецот за производство на квалитетна и безбедна храна

4. Значењето на хигиенската исправност на млекото при производството на сирење

5. Добрата хигиенска пракса и нејзиното значење за прехранбената индустрија

2.Проф.д-р Митре Стојановски

 1. Современи аспекти за квалитетот на некои месни производи

2. Саламурењето како фактор за производство на квалитетни месни производи

3. Нови трендови за пакување на месо

4. Хемиска безбедност во месната индустрија

5. Проекција и изградба на современи кланици

3.Проф.д-р Димче Китановски

1. Технологии за производство на барени колбаси од живинско месо

2. Технологии за производство на конзерви од живинско месо

3. Технологија на колење и лагерување на живинско месо

4. Раси за производство на млеко и добивање млеко

5. Раси за производство на месо и добивање месо

4.Проф. д-р Трајан Дојчиновски

1.Примена на ISO стандардите во прехранбената индустрија

2.Примена на стандардите и HCCP системот

3.Системи за тотално управување со квалитетот-TQM

4.Ризици во агропрехранбената индустрија и потреба од осигурување 

5.Извори на нови идеи во агропрехранбената индустрија и експанзија на деловните потфати

5.Проф. д-р Џулијана Томовска

1.Ензими во млеко и ферментирани млечни производи

2.Липидна оксидација во млеко,

3.Создавање и биолошко значење на оксистероли во млеко,

4.Витамини во млекото и млечните производи

5.Хемија на бојата и аромата на месото

6.Проф. д-р Стефче Пресилски

 1. Технологија на производство на конзумни јајца
 2. Технологија на производство на кашкавал во индустриски услови
 3. Технологија на производство на бело саламурено сирење на традиционален начин
 4. Видови на физички методи за продолжување на суровото млеко во исправна состојба
 5. Технологија на производство на путер во индустриски услови

7.Проф. д-р Вангелица Јовановска

 1. Топлиноразменувачите во прехрамбената индустрија
 2. Грејни флуиди
 3. Термичка обработка на млекото со постапки на пастеризација и стерилизација
 4. Машини за преработка на месо
 5. Системи за автоматско управување

8.Проф. д-р Мила Арапческа

1.Улога на микроорганизмите во производството на ферментирани прехранбени продукти;

2.Биохемиски промени во текот на производството, конзервирањето и чувањето на прехранбените производи и нивно влијание врз нутритивната вредност на производите;

3.Биолошки активни соединенија во храната;

4.Антимикробни соединенија природно присутни во храната;

5.Микотоксини

9.Проф.д-р Гордана Димитровска

1.Хранливи, терапевтски и здравствени  својства на козјото млеко

2.Нутритивни вредности на млекото и сирењата

3. Пробиотско млеко и пробиотски јогурт и придобивки врз здравјето на човекот

4. Технологија на производство на козјо сирење и негово значење во исхраната на човекот

5.Состојби и перспективи за интензивно производство на овчо млеко

10.Доц. д-р Елена Јошевска

1. Витамините како функционални компоненти и можности за нивна употреба кај одредени видови функционални производи

2. Застапеност на функционалните прехранбени производи во исхраната кај одредени популациони групи

3. Технологија на производство на свежи колбаси

4. Пробиотиците и пребиотиците како функционални компоненти

5. Функционалните компоненти и нивното значење за квалитетот на функционалната храна

11.Проф. д-р Катерина Бојковска

 1. Влијание на брендирањето врз успешноста на претпријатијата на пазарот на прехранбени производи
 2. Развој на маркетинг стратегии на производителите на агропрехранбени производи
 3. Управување со инструментите на маркетинг миксот во производството на еколошки прехранбенбени производи
 4. Современи аспекти на менаџментот со иновациите и нивната улога во развојот на агропрехранбената индустрија" 
 5. Примена на маркетинг план во продажбата на органски агропрехранбени производи

12.Доц. д-р Николче Јанкуловски

1.Економско значење на земјоделството во Република Македонија

2. Финансирање на мали и средни претпријатија од областа на агробизнисот

3. Основни економски карактеристики на органското производство во РМ

4. Состојби и перспективи на кравјото млеко во Р.Македонија

5. Moжности за развој на земјоделството во ЕУ.

13.Доц. Д-р Дијана Блажековиќ - Димовска

1.Влијанието на начинот на конзервирање на рибите врз нивните квалитативни својства

2.Аквакултурно производство на риба - технолошки процес за добивање квалитетна храна за човечка конзумација

3.Параметри за хигиенската исправност на рибиното месо и проценка на свежината на рибите

4.Рибите како потенцијални предизвикувачи на интоксикации кај човекот

5.Кафезни системи за одгледување на риби

14.Доц. д-р Весна Карапетковска Христова

1.Анализа на факторите за производство на млеко во одредени фарми во Пелагониски регион

2.Влијание на категоријата на говеда врз квалитетот на месото како суровина за преработка

3.Современи технологии за производство на мед во одредени пчеларници во Пелагониски регион

4.Употреба на споредните производи во исхраната на домашните животни и рибите

5.Стандарди и прописи кои се применуваат при производство на сточна храна

        15. Доц.д-р Билјана Трајковска

         1.Физичко-хемиски и микробиолошки промени во текот на зреењето на бело саламурено сирење

         2.Компаративна анализа на физичко - хемиски и сензорни карактеристики на традиционално и индустриско сирење

         3.Испитување на квалитетот на месните преработки – одредување на содржината на сол

         4.Присуството на бета лактамски резидуи на антибиотици  во кравјото млеко и нивното влијание врз квалитетот и безбедноста

         5.Разлики во составот и карактеристиките на кравјо, овчо и козјо млеко

Напомена: Црвено обоените предлог теми за дипломски работи се веќе дадени на студенти од страна на професорите.

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ